Αρχική Σύλλογος

MambWeather icon
Αθήνα
--- °C
Αθήνα °C | Θεσσαλονίκη °C | Λάρισσα °C
Ο Σύλλογος

Η Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων ιδρύθηκε το 1975. Eίναι επαγγελματικό και επιστημονικό σωματείο, και σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της, μέλος της μπορεί να γίνει κάθε πτυχιούχος Δασολόγος, ανεξάρτητα από ηλικία ή εθνικότητα, και ανεξάρτητα από το είδος και τον χώρο της απασχόλησής του.

Οι σκοποί του Συλλόγου είναι:

 1. Η προστασία, η υπεράσπιση και η προαγωγή των επιστημονικών, ε­παγγελματικών, οικονομικών, συνδικαλιστικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων τους.
 2. Η προώθηση των γενικότερων κλαδικών ζητημάτων των μελών του και η βελτίωση των όρων με τους οποίους εξασκείται το επάγγελμα του Δασο­λόγου - Περιβαλλοντολόγου.
 3. Η προστασία, η υπεράσπιση και η προαγωγή των επιστημονικών, ε­παγγελματικών, οικονομικών, συνδικαλιστικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων τους.
 4. Η προβολή της Δασοπονίας και του φυσικού περιβάλλοντος, η επεξερ­γασία θέσεων και προτάσεων, καθώς και η υλοποίηση συγκεκριμένων ενερ­γειών για την προστασία και βελτίωση των δασών, των δασικών εκτάσεων και του εν γένει φυσικού περιβάλλοντος και
 5. Η συνεργασία με άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές, περιβαλλοντι­κές ή κοινωνικές Κυβερνητικές ή μη Ενώσεις προσώπων, Οργανώσεις και Σω­ματεία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, και η συμμετοχή σε Δευτε­ροβάθμιες και Τριτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, η βασική αρχή που τη διέπει είναι η δημοκρατική της λειτουργία, η εφαρμογή της οποίας εξασφαλίζει σε κάθε μέλος να εκφράζει και να υποστηρίζει ελεύθερα τις απόψεις του σε κάθε θέμα του Συλλόγου. Η εκλογή και ο έλεγ­χος όλων των οργάνων γίνεται από τις Γενικές Συνελεύσεις.

Τα όργανα του Συλλόγου είναι :

 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.),
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.),
 3. Η Επιτροπή Θεσσαλονίκης (Ε.Θ.), και
 4. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

Σήμερα η Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων έχει εγγεγραμμένα μέλη 1.300 περίπου Δασολόγους, η πλειοψηφία των οποίων είναι:

 1. Εργαζόμενοι στη Δασική Υπηρεσία, στους ΟΤΑ και στο Πυροσβεστικό Σώμα,
 2. Εργαζόμενοι σε βιομηχανίες ξύλου και άλλες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις,
 3. Εργαζόμενοι σε Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις,
 4. Εργαζόμενοι σε κυνηγετικούς Συλλόγους και Ομοσπονδίες,
 5. Εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου ή χρόνου σε διάφορες υπηρεσίες,
 6. Ιδιώτες μελετητές,
 7. Ιδιώτες εργολήπτες,
 8. Αυτοαπασχολούμενοι και ετεροαπασχολούμενοι,κ.λπ.

Το 2006 έγινε τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας και δράσης του. Το καταστατικό μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Attachments:
Download this file (Katastatiko_PKD_teliko_05062006.pdf)Καταστατικό Π.Κ.Δ.[ ]140 Kb